Što je Bora?

BORA je specijalizirana usluga računalne prognoze meteoroloških i oceanografskih parametara za Jadran za sve moreplovce i rekreativce na moru. Uz prognozu za Jadran, BORA nudi i prognozu meteoroloških parametara za cijelu Hrvatsku i okolnu regiju. BORA kombinira sofisticirane numeričke modele visoke prostorne rezolucije za područje Jadrana i Hrvatske, koji uvažavaju lokalnu topografiju, te omogućuju proračun valnih parametara oko mnoštva otoka i otočića na Jadranu.

Bora produkti:
Prognostičke karte

Omogućuju pregled stanja mora na cijeloj regiji na kojoj plovite i pronalaženje alternativne rute u slučaju nepovoljnih uvjeta na moru.

  • Prostorni prikaz meteoroloških parametara

    Šestodnevna prognoza meteroloških parametara u 2D prikazu na rezoluciji 6x6 km2. Regija Kvarner je dana na rezoluciji 2x2 km2.

  • Prostorni prikaz oceanografskih parametara

    Karte oceanografskih parametara za cijeli Jadran i pojedinačne regije na visokoj prostornoj rezoluciji (valova uz obalu do 1x1 m2, te ostalih parametara na rezoluciji do 500x500m2), za 6 dana unprijed, svaka 3 sata

Prognoza za odabranu lokaciju

Za odabranu točku na Google karti osim šestodnevne (svaka 3 sata) prognoze dana je i trodnevna prognoza sa satnim vrijednostima. Ako se odabrana točka nalazi u moru prikazuju se i oceanografski parametri (značajna visina vala, morske struje na površini, srednja razina mora, te temperatura mora po dubini).

Satelitski podaci

Prikaz satelitskih snimaka naoblake, temperature mora i klorofila a na dnevnoj bazi – USKORO!!!

Modeli prognostičkog sustava BORA

Numerički modeli su osnovni i univerzalni alati u prognozi meteoroloških parametara i parametara koji opisuju stanje mora. Unatoč sofisticiranosti i kompleksnosti modela, prognoze koje oni generiraju ipak imaju neka ograničenja i u nekim slučajevima nisu savršeni, no to je karakteristika svih numeričkih prognostičkih modela koji se koriste za ove potrebe, što se kontinuirano popravlja na osnovi rezultata znanstvenih istraživanja. Npr. horizontalna rezolucija meteoroloških modela (udaljenost između susjednih čvorova računalne mreže) ponekad nije dovoljno dobra da bi „uhvatila“ pojedine topografske strukture na finoj skali, a koje mogu značajno utjecati na meteorološke uvjete blizu površine. Zato se povećanjem rezolucije modela poboljšavaju i profinjuju njegovi rezultati, kao što se može vidjeti na Slikama 1 i 2, koje pokazuju dinamiku u polju vjetra za model horizontalne rezolucije 6x6 km2 (Slika 1) i 2x2 km2 (Slika 2) za šire područje Kvarnera.
Slika 1    Slika 2

Za prognozu meteoroloških parametara, BORA koristi rezultate vlastitog, regionalnim uvjetima prilagođenog WRF-ARW modela. Za dobivanje rubnih uvjeta, koristi se globalni prognostički model GFS. Rezultat vlastitog WRF-ARW modela koristi se i za dobivanje prognoze valnih parametara putem za Jadran prilagođenog WWMII modela. Prognoza ostalih oceanografskih parametara dobivena je iz ROMS modela.

Prognoze meteoroloških i oceanografskih parametara se obnavljaju svakih 24h za 6 dana unaprijed. Za pokretanje prognostičkog sustava potrebna je velika procesorska snaga kao i računalni programi koji omogućuju automatizaciju rada cijelog prognostičkog sustava te prikaza rezultata.

GFS (Global Forecast System)

Global Forecast System je globalni prognostički sustav kojeg je razvio i čije rezultate pruža National Center for Environmental Prediction (NCEP) koji je dio NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), NWS (National Weather Service), USA. GFS podaci su trenutno dostupni na rezoluciji 0.5 stupnja (oko 50 km) za cijeli svijet i to je rezolucija na kojoj mnoge web stranice daju prognozu vremena. Rezultati ovoga modela su ulaz u naš mezoskalni prognostički model s finijom prostornom rezolucijom koji uvažava lokalnu topografiju –WRF (Weather Research and Forecast) model.

Prognostički model WRF-ARW

Model Weather Research and Forecast je mezoskalni numeričko - prognostički sustav dizajniran u svrhu operativnih prognoza i atmosferskih istraživanja, kojeg je razvio NCAR (The National Centar for Atmospheric Research, SAD). Područje primjene tog modela je široko, od proučavanja meteoroloških pojava (konvekcija, baroklini valovi, itd.) do operativne prognoze mezoskalne i regionalne atmosferske cirkulacije od reda veličine sto metara do nekoliko tisuća kilometara. Prednost meteoroloških modela je to što omogućuju proračun vrijednosti meteoroloških parametara u svim točkama mreže na razmatranom području, dakle i na onim mjestima gdje mjerenja ne postoje.

Podaci koji su rezultat WRF-ARW modela, vlasništvo su tvrtke Gekom d.o.o. u kojoj se i izvodi operativna prognoza.

Popis izlaznih parametara WRF modela dostupnih na stranicama Bore:

Temperatura zraka: vrijednost je dana u °C i odnosi se na temperaturu 2m iznad tla.

Tlak zraka: izražen je u hPa i reduciran na morsku razinu.

Vjetar: prikazan je vjetar na 10m visine od tla. Smjer vjetra označava smjer stujanja zraka. Dakle, strelica pokazuje kuda vjetar puše.

Refleksivnost: predstavlja refleksivnost atmosfere mjerenu u dBZ. Najčešće vrijednosti refelksivnosti konvektivne naoblake kreću se od 35 dBZ na više i vrijedi općenito, što je veća vrijednost dBZ-a, izraženiji su konvektivni procesi (što kasnije može dovesti do oborine).

Relativna vlažnost zraka: mjeri se u postocima i predstavlja udio vodene pare u stupcu atmosfere.

Naoblaka: dana je u postocima i prikazana na tri različite visine (niska, srednja i visoka).

Oborina: Dana je u milimetrima te predstavlja akumuliranu ukupnu oborinu za zadnja 3h (odnosno 1h u satnom grafičkom prikazu). Dan je prikaz dva tipa oborine – konvektivna oborina (najčešće pljuskovi, veće količine oborine u kratkom vremenskom razdoblju) i oborina iz ćelije mreže modela.

MCAPE: MCAPE je vertikalno usrednjena konvektivna slobodna potencijalna energija koja je jedna od mjera za nestabilnost troposfere. Općenito vrijedi, što su veće vrijednosti MCAPE-a to je veća mogućnost grmljavinskog nevremena.

Prognostički model WWM II

Numerički model WWM II (Wind Wave Model) je spektralni valni model treće generacije koji je razvijen u suradnji taiwanskog Nacionalnog Sveučilišta Cheng Kung i Tehničkog Sveučiliša u Darmstadtu, Njemačka. Model je diskretni, spektralni u frekvencijama i smjeru, rješava Eulerovsku jednadžbu valnog djelovanja na nestrukturiranoj mreži konačnih elemenata s profinjenjem mreže uz obalu, čime je omogućen proračun valnih parametara oko mnoštva otoka i otočića na Jadranskoj obali. Model uzima u obzir sljedeća bitna fizikalna svojstva: realno širenje vala u vremenu i prostoru, prostorne razlike u batimetriji, shoaling, refrakciju uzrokovanu promjenom dubine, promjenu frekvencije uslijed promjenjive dubine, generiranje valova vjetrom, nelinearna djelovanja - trostruku i četverostruku interakciju valova, pjenjenje, trenje s dnom i lom uslijed promjene dubine. Nova verzija modela verificirana je kroz laboratorijske eksperimente, a model je također već uspješno primjenjivan na Jadran.

WWM II model se forsira dinamičkim nehomogenim poljem vjetra, koji se dobiva iz WRF modela.
Karte valova su vrlo korisne za planiranje operacija na moru u slučaju pogoršanja stanja mora i pomažu nam vidjeti trend razvoja stanja na nekom području kroz nekoliko dana.

Podaci koji su rezultat WWM II modela, vlasništvo su tvrtke Gekom d.o.o. u kojoj se i izvodi operativna prognoza.

Popis izlaznih parametara WWM modela dostupnih na stranicama Bore:

Značajna visina vala: prikazana je u metrima i predstavlja srednju visinu 1/3 najviših valova na odabranoj lokaciji.

Period vala: dan je u sekundama, a računat temeljem energije spektra valova.

Duljina vala: prikazana je u metrima.


Prognostički model ROMS

Numerički model ROMS (Regional Ocean Modelling System) spada u generalnu klasu 3D oceanografskih modela sa slobodno definiranom razinom te vertikalnom koordinatom koja prati topografiju bazena (klasa sigma koordinatnih modela). Rješava Navier Stokes-ovu jednadžbu uz uvažavanje hidrostatske aproksimacije te Bussinesq-ove pretpostavke i nestlačivosti fluida. Model ROMS ima široki raspon primjene na različitim prostorno-vremenskim skalama – od planetarne skale do skale estuarija (nekoliko metara), te na vremenskoj skali od minute i sekunde do nekoliko dekada. Osim računanja osnovnih fizikalnih parametara kao što su morska razina, 3D brzine, transporti, razdiobe temperature i saliniteta, model koristi i napredne tehnike turbulentnih zatvaranja kojima se opisuju procesi na skalama koje nisu izravno obuhvaćene modelima (tzv. sub-grid procesi), te omogućavaju modeliranje prijenosa, resuspenzije i taloženja sedimenata i sl.

ROMS model se forsira dinamičkim nehomogenim poljem vjetra (WRF/ARW modela). Rubni uvjeti preuzimaju se od mediteranskog modela (MyOcean) uz dodatnu plimnu komponentu za 7 plimnih konsitutenata. U modelu se također koriste podaci o riječnim utocima u Jadran s podacima u realnom vremenu za rijeku Po (i pripadno tome skaliranim rijekama sliva rijeke Po), te modificirane klimatološke vrijednosti za ostale rijeke.

Operativno izvođenje ROMS modela, kao i WRF/ARW modela za potrebe ROMS modela odvija se u GEKOM-u

Popis izlaznih parametara ROMS modela dostupnih na stranicama Bore:

Temperatura mora: prikazana je u stupnjevima Celsiusa (°C).

Brzina i smjer morske struje: Smjer i brzina strujanja (m/s) prikazani su vektorom (strelicom), jedinična dužina vektora oznacena je na karti.

Salinitet: bezdimenzionalna veličina, definiran je kao ukupna količina otopljenih soli u morskoj vodi u promilima, ‰, (dijelovima na tisuću) kada se svi karbonati pretvore u okside, bromidi i jodidi u kloride i kada se sve organske tvari kompletno oksidiraju.

Vertikalno osrednjena struja: vektorski osrednjena struja po dubini. Brzina (m/s) i smjer strujanja prikazani su vektorom (strelicom), jedinična dužina vektora oznacena je na karti.

Anomalija morske razine: odstupanje od srednje razine mora, prikazano je u m.


Načini prikaza rezultata prognostičkih modela WRF, WWM i ROMS
Površinske karte meteoroloških i oceanografskih parametara

Dani su 2D prikazi trosatnih vrijednosti za šest dana unaprijed slijedećih meteoroloških parametara WRF modela: temperatura zraka, smjer i brzina vjetra, niska, srednja i visoka naoblaka, refleksivnost, MCAPE, oborina i relativna vlažnost zraka, te oceanografskih parametara: valnih parametara WWM modela: značajna visina vala, srednji period vala i srednja valna duljina, te parametara iz ROMS modela: temperatura mora, salinitet, smjer i brzina morske struje, vertikalno osrednjena struja, te anomalija morske razine. Glavni prikaz obuhvaća prostor Republike Hrvatske i Jadranskog kao i pod-područja: Kvarner, Zapadna Istra, Srednji i Južni Jadran.

Meteogrami po lokaciji

Za odabranu točku na Google karti dobije se šestodnevni trosatni i trodnevni satni prikaz vrijednosti temperature zraka, tlaka zraka, niske, srednje i visoke naoblake, brzine i smjera vjetra u najbližoj točki modela. Nad morskim područjem dodatno se daje i značajna visina vala, smjer širenja vala, površinske struje, srednja razina mora, te temperatura mora po dubini.

Poznati problemi
Internet preglednik

Preporuka je koristiti Mozilla Firefox, Opera, Chrome i sl. Internet Explorer podržava samo dio funkcionalnosti Bora stranica.

Izjava o ograničenju odgovornosti

BORA prognoze nisu službene interpretirane prognoze, već su direktni rezultat numeričkih modela i kao takve su informativnog karaktera. Gekom d.o.o. nije odgovaran za točnost, potpunost, pravovremenost ili kvalitetu pruženih podataka, te ne odgovara za eventualne ozljede, štete ili troškove nastale korištenjem ili pogrešnom interpretacijom informacija koje pruža BORA.

Vlasništvo nad stranicama

Gekom d.o.o. je vlasnik cjelokupnog sadržaja koji se nalazi na stranici www.gekom.hr/bora, uključujući slike, tekst, te progamske kodove. Za sav sadržaj koji ne pripada Gekom d.o.o., a koji se objavljuje na BORA web stranici navodi se autor/vlasnik podataka i ostalih materijala. Kopiranje i/ili korištenje sadržaja s BORA web stranice u drugim materijalima nije dopušteno bez prethodne najave i odobrenja Gekom d.o.o. Bez prethodne najave, dopušteno je postavljanje linkova na druge web adrese, a koji vode na BORA web stranice.